Regulamin konkursu „Sercem z Polską reprezentacją”

21 czerwca 2018 Bez kategorii

Regulamin konkursu „Sercem z Polską reprezentacją”

Mecz Polska – Kolumbia

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Sercem z Polską reprezentacją”, zwanym dalej „Konkursem”, oraz warunki, na jakich Organizator Konkursu będzie mógł korzystać ze zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu utworów słownych oraz innych materiałów.
 2. Organizatorem konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest Adabet24 Beata Pawlak, 63-600 Kępno, ul. Młyńska 8a, NIP 619-122-68-69, REGON 251596225, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Adabet24 Beata Pawlak.
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com (zwanym dalej „Facebook”) na profilu „Adabet24 Kępno” prowadzonym pod adresem www.facebook.com/Adabet24 (zwanym dalej „Profilem”).
 5. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, administrowany ani stowarzyszony z Facebookiem. Informacje podawane przez Uczestnika Konkursu po ogłoszeniu zwycięzców (osób nagrodzonych) są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 7. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 8. Konkurs odbywa się w zgodzie z obowiązującym, polskim prawem oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2 Termin konkursu

 1. Konkurs ma charakter jednorazowy oraz jednoetapowy.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.06.2018 r. w momencie ogłoszenia go na Profilu i trwa do 24.06.2018 r., do godz. 19:59:59.
 3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Profilu przez Organizatora nie później niż w dniu 25.06.2018 r.
 4. Czynności związane z wysyłką i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 13.07.2018 r.

§ 3 Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie firmy Adabet24 Beata Pawlak

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która spełnia wszystkie wymagania § 4 Regulaminu, wyraża zgodę na dobrowolne przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych Organizatorowi, akceptuje niniejszy Regulamin i wypełni zadanie konkursowe opisane w § 5 Regulaminu.
 3. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające własny, prawdziwy profil osobowy (tj. konto założone na prawdziwe imię i nazwisko, możliwe do zweryfikowania z dowodem osobistym) na Facebooku. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że konto, z którego dokonano zgłoszenia, należy do innej osoby.
 4. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagrody oraz członkowie ich rodzin, a także osoby niepełnoletnie.
 5. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru nagrody, tj. imię, nazwisko i adres pocztowy Uczestnika Konkursu, muszą być zgodne z prawdą oraz z regulaminem Facebooka. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać i odebrać nagrodę. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z prawdą.
 6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu oraz udziela zgody na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa miasta / miejscowości zamieszkania) na Profilu po zakończeniu Konkursu w ramach listy zwycięzców.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika Organizator jest uprawniony do wykluczenia go ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie i niezwłocznego usunięcia opublikowanych przez niego Odpowiedzi.

§ 5 Zadanie konkursowe

 1. Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnik Konkursu, w terminie od 21.06.2018 r. do dnia 24.06.2018 r. (do godz. 19:59:59), ma za zadanie:
  1. wejść na Profil „Adabet24 Kępno” www.facebook.com/Adabet24 (zwanym dalej „Profilem”);
  2. odnaleźć post z pytaniem konkursowym (post ogłaszający konkurs);
  3. dokonać zgłoszenia konkursowego, czyli udzielić odpowiedzi (zwanej dalej „Odpowiedzią”) poprzez umieszczenie komentarza pod postem konkursowym. Materiały opublikowane w innych miejscach (np. przesłane w prywatnej wiadomości do administratora Profilu, opublikowane na Profilu, opublikowane pod innym postem) nie będą brane pod uwagę, podobnie jak Odpowiedzi opublikowane po upływie terminu trwania Konkursu (określonym w § 5 Regulaminu).
 2. Z umieszczonych pod postem konkursowym Odpowiedzi Komisja Konkursowa wytypuje 3 zwycięzców, którzy jako pierwsi podali właściwą odpowiedź na zadanie konkursowe (pod uwagę brany będzie czas dodania odpowiedzi).
 3. „Odpowiedź” powinna być krótką wypowiedzią odpowiadającą na pytanie: Jaki będzie wynik meczu Polska–Kolumbia? Przez wynik należy zrozumieć wskazanie, która drużyna ile bramek strzeli w meczu. Odpowiedzi konkursowe powinny być dodawane w formie (dla przykładu): Polska–Kolumbia 2:1.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość dodania tylko jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe. Jeśli w odpowiedziach konkursowych pojawi się więcej niż jedna odpowiedź jednego Uczestnika Konkursu, pod uwagę będzie brana odpowiedź dodana jako pierwsza.
 5. Komentarze edytowane bądź zawierające inne treści niż Odpowiedź zgodna z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 6. Odpowiedzi Uczestników Konkursu będą zapisywane w komentarzach na Profilu. Organizator zastrzega, iż nie prowadzi bazy odpowiedzi Uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu, czasowe przerwy w działaniu portalu Facebook, a także za ewentualne usunięcie komentarzy przez portal Facebook. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za treść i charakter Odpowiedzi publikowanych przez Uczestników Konkursu.
 7. Organizator może usunąć dowolną Odpowiedź bez podania przyczyny, w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszona przez Uczestnika Odpowiedź:
  1. narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne;
  2. narusza regulamin Facebooka;
  3. ma charakter erotyczny lub pornograficzny;
  4. zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, itp.);
  5. zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą;
  6. narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób;
  7. zawiera zdjęcie osoby niepełnoletniej;
  8. zawiera treść reklamową.
 8. Usunięcie Odpowiedzi z komentarzy pod postem konkursowym jest równoznaczne z wykluczeniem danej Odpowiedzi z Konkursu.
 9. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę.

§ 6 Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie tylu zwycięzców ile prawidłowych padnie odpowiedzi. Zwycięzcy przysługuje 1 (słownie: jedna) nagroda.
 2. Łączna liczba nagród w Konkursie jest ograniczona.
 3. Organizator zapewnia w konkursie następujące nagrody: Pendrivy Acer o pojemności 4GB . Termin przekazania nagrody ustalany jest indywidualnie po kontakcie z Organizatorem.
 4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej zamiany na inną nagrodę. Nagrody nie mogą być przekazywane na rzecz innych Uczestników Konkursu. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie, żadnemu z jego Uczestników nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych wydatków. Uczestnicy nie uzyskują praw do nagród z tytułu samego uczestnictwa w Konkursie.
 5. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Profilu przez Organizatora nie później niż w dniu 13.06.2018 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez Komisję Konkursową spośród autorów Odpowiedzi zgłoszonych w trakcie trwania Konkursu. Komisja Konkursowa będzie składać się z 3 przedstawicieli Organizatora, w tym Przewodniczącego.
 7. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora do czuwania nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, wyłoni zwycięzców na podstawie następujących kryteriów:
  1. zgodność zgłoszonych Odpowiedzi z celem Konkursu, wyrażonym przez Organizatora konkursu w § 3 niniejszego Regulaminu;
  2. poprawność Odpowiedzi;
  3. zgodność z tematyką i wymogami formalnymi Konkursu.
 8. Decyzje o przyznaniu nagród będą zależne od własnej oceny Komisji, zaś Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Decyzje Komisji zapadają większością głosów obecnych członków Komisji.
 9. Jeżeli po zakończeniu terminu przyjmowania Odpowiedzi ilość Odpowiedzi będzie niewystarczająca do przyznania wszystkich nagród, nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. O wynikach Konkursu autorzy poprawnych Odpowiedzi konkursowych zostaną poinformowani za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook najpóźniej 25.06.2018 r. Po skontaktowaniu się ze Zwycięzcami i potwierdzeniu ich danych, lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Profilu przez Organizatora. Termin na podanie powyższych danych oraz przesłanie wspomnianej zgody upływa w dniu 13.07.2018 r., o godzinie 23:59.
 11. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z Akceptacją Regulaminu.
 12. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu nie później niż w dniu 13.07.2018 r. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Zwycięzców w odpowiedzi na wiadomość Organizatora z powiadomieniem o wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki ani za inne reklamacje dotyczące pracy firmy kurierskiej.
 13. W przypadku nieodebrania przesyłki z nagrodą przez Zwycięzcę lub w przypadku nieodesłania przez niego wiadomości zwrotnej z informacją o adresie oraz wymaganą zgodą w określonym w Regulaminie terminie, zwycięzca traci prawo odbioru nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych zwycięzców.

§ 7 Postanowienia reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Regulaminu, zasad wyłaniania zwycięzców można zgłaszać na adres Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, na który ma być kierowana korespondencja Konkursu, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

§ 8 Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. sposób, w jaki użytkownicy Facebooka / Profilu korzystają z udostępnionej im przestrzeni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 2. szkody spowodowane wpływem umieszczonych na Facebooku / Profilu treści;
 3. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia;
 4. straty lub zniszczenie treści przesyłanych na Facebooka / Profil drogą elektroniczną;
 5. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Konkursu w związku z interakcjami z Konkursem;
 6. jakiekolwiek problemy wynikające z działania Facebooka/Profilu.

§ 9 Naruszenie regulaminu

 1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna.
 2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, pisząc na adres e-mail: kontakt@adabet24.eu. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.
 4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2018 r.

§ 11 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Adabet24 Beata Pawlak, 63-600 Kępno, ul. Młyńska 8a. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się skontaktować na adres e-mail kontakt@adabet24.eu.
 2. Podstawowym celem, dla którego są przetwarzane dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu „Sercem z Polską reprezentacją” (dalej zwany „Konkursem”), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania otrzymanych danych jest umowa (o treści regulaminu Konkursu) zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie, o ile zgłaszana jest własna osoba do Konkursu lub jeśli zgłaszana osoba trzecia. Jeżeli określona osoba zgłosiła do udziału w Konkursie osobę trzecią, podstawą przetwarzania danych osobowych w tym Konkursie będzie odrębnie uzyskana zgoda osoby zgłoszonej. Jeśli zostanie wyrażona na to odrębna i wyraźna zgoda, to dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Dane osobowe będą także przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane dane będą także przetwarzane w celu dochodzenia praw i obrony Organizatora przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Organizatora, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, Administrator Danych poinformuje o tym.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016r.,) określane RODO, w celu obsługi i realizacji zamówień, wystawienia dokumentów księgowych oraz w celach marketingowych. W tym samym celu dane mogą być przekazywane innym podmiotom na terenie Unii Europejskiej. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dotyczących realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do 19.06.2018 do godz. 16.59

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.